بدنبال انتخاب اعضاء انجمن عالی: قرار شد در آخرین روزهای یکشنبه هر ماه جلسات انجمن در تهران تشکیل گردد.

اعضاء محترم شهرستانی با تمام دشواری هایی که پیش رو داشتند بدون وقفه در جلسات حاضر شدند که جای قدرشناسی را برای اعضاء تهران محفوظ می کند.

در جلسات بحث های مختلف مربوط به استان ها و شهرستان ها مطرح گردیده که مصوباتی نیز در پی داشته است.

در ذیل به نمونه هایی از مصوبات اشاره می گردد.

–تسریع در تشکیل انجمنهای استانهایی که تاکنون به ایجاد انجمن عالی استانی مبادرت ننموده اند.

–ابلاغ کلیه مصوبات انجمن کشوری به انجمنهای استانی

— ارسال و اعلام نام انجمن به نام “انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی معلولین” به انجمنهای استانی

 — ارسال ارم تایید شده انجمن مراکز غیردولتی توانبخشی معلولین کشوری به تمام استانها

— ارسال کلیه مصوبات و مکاتبات به رئیس هیئت مدیره استانها جهت ابلاغ در سطح استان

— حضور و پیگیری و ارتباط با سازمان بهزیستی استان ها توسط رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در استانها

— حمایت مالی انجمن عالی توسط انجمنهای تخصصی سه گانه تا برنامه ریزی های اینده

— برنامه ریزی برگزاری دوره های بازآموزی و ارئه طرح توسط انجمن عالی کشور

— ارائه پیشنهادات در زمینه ایجاد تغییرات در ایین نامه ها و دستورالعمل های مراکز توانبخشی

— برنامه ریزی برای تشکیل کمیته های فرهنگی،علمی،تحقیقاتی

اما کار انجمن عالی محدود به برگزاری جلسات ماهانه نگردیده و در طول هر ماه و فاصله جلسات اقدامات و پی گیری های مستمر انجام گرفته است.

الف – برگزاری جلسات با مسئولین و کارشناسان سازمان بهزیستی کشور

ب – پیگیری موارد قابل پیگیری مصوبات و مشکلات

ج – ارتباط با سازمانهای ذیربط  مانند تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی

د – سفرهای استانی جهت حل مشکلات

ی – اطلاع رسانی به مراکز و جمع اوری نظرات انجمنهای استانی

 از مهمترین ثمرات تشکیل انجمن عالی می توان به تعامل نزدیک با مدیران و مسئولین بهزیستی اشاره کرد که یقیناً آثار آن در سال های آتی خود را نشان خواهد داد.