اعضا کنونی هیات مدیره انجمن مدیران مراکز غیردولتی آموزشی، توانبخشی و نگهداری معلولین ایران:

1. سعید سعد آبادی        رییس هیئت مدیره
2. آذرمیدخت علا             نایب رییس هیئت مدیره
3. احمد حسینی            خزانه دار انجمن
4. نادر مقیمی               عضو اصلی
5. مهنوش عمرانی         عضو اصلی        
6. مریم شهریاری           عضو اصلی
7. محمدرضا تات           
عضو اصلی
8. امین هاشملو           
عضو اصلی
9. منیژه زواشکیانی      
عضو اصلی